Stanovy

Telovýchovnej jednoty BIELA STOPA Kremnica

Článok I.

Základné ustanovenia

1. Názov združenia: Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica

2. Sídlo združenia: ul. Pavla Križku 391/6, 967 01 Kremnica.

3. Telovýchovná jednota BIELA STOPA Kremnica (ďalej v texte stanov iba ako „TJ BS“) je občianske združenie založené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení, do ktorého sa dobrovoľne združujú ako fyzické, tak aj právnické osoby za účelom napĺňania cieľov jeho činnosti. TJ BS je právnickou osobou.

Článok II.

Poslanie a ciele činnosti TJ BS

 1. Medzi hlavné činnosti a ciele TJ BS patrí najmä:

a) vytváranie vhodných podmienok na vykonávanie športu a športovej činnosti, a to najmä lyžovania so zameraním na lyžiarsky bežecký šport, ako beh na lyžiach, lyžiarska turistika a maratónsky lyžiarsky beh,

b) vytváranie vhodných podmienok na prípravu a účasť športovcov v súťažiach, a to predovšetkým v lyžiarskych športoch, najmä behu na lyžiach, lyžiarskej turistiky a maratónskych lyžiarskych behov,

c) zabezpečovať všestranný rozvoj lyžiarskeho športu, predovšetkým bežeckého, napomáhať vytváraniu podmienok pre cieľavedomé zvyšovanie úrovne všetkých výkonnostných stupňov,

d) podpora a rozvoj bežeckého lyžiarskeho športu u profesionálnych a talentovaných športovcov,

e) podpora a rozvoj športu u detí a mládeže,

f) podpora zdravého spôsobu života, ako aj podpora ostatných lyžiarskych športov a rovnako podpora aj iných športov,

g) každoročné organizovanie súťaží rôzneho charakteru,

h) spolupráca s ďalšími športovými organizáciami pôsobiacimi v Slovenskej republike ako aj v zahraničí,

i) zabezpečovanie odborného rastu svojich členov, ktorý je potrebný na zabezpečovanie, organizovanie a rozhodovanie športových akcií,

j) reprezentovanie záujmov členov TJ BS v spoločnosti, najmä v lyžiarskom hnutí, na území Slovenskej republiky,

k) vystupovanie v mene členov TJ BS vo vzťahu k orgánom verejnej správy, ako aj orgánom samosprávy, či tretím osobám a zabezpečenie, aby záujmy členov TJ BS pri činnostiach týchto orgánov a osôb boli primerané brané na zreteľ,

l) zaoberať sa ďalšími otázkami vo vzťahu k lyžiarskemu športu,

m) chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov v oblasti činnosti uskutočňovanej TJ BS,

n) zabezpečenie technickej úpravy a značenia vybraných cyklistických a lyžiarskych trás a tým napomáhať rozvoju cestovného ruchu v Kremnici.

2. Ciele a činnosti TJ BS sú vykonávané sústavne, samostatne, v mene a na zodpovednosť TJ BS, nie sú podnikaním a nie sú vykonávané za účelom dosiahnutia zisku. Majetok, výnosy a príjmy vytvorené činnosťou TJ BS sa využívajú na napĺňanie poslania a cieľov klubu a na úhradu nákladov s tým spojených.

3. TJ BS je oprávnená v súlade s ust. § 9 ods. 2 Zákona o športe v súvislosti so svojou športovou činnosťou vykonávať aj inú činnosť, ktorou sa dosahuje príjem alebo ktorou možno dosiahnuť príjem.

4. TJ BS vykonáva svoju činnosť v súlade so Zákonom o športe.

Článok III.

Členstvo

Vznik členstva:

 1. Členstvo v TJ BS je dobrovoľné a nie je naň právny nárok.

 2. Členstvo v TJ BS vzniká prijatím za člena. O prijatí za člena rozhoduje prezídium na základe písomnej prihlášky podanej žiadateľom, ktorý zaplatil ročný členský príspevok na činnosť TJ BS a súhlasí s dodržiavaním stanov TJ BS. Pri posudzovaní prihlášky a rozhodovaní o členstve sa vychádza najmä zo športovej činnosti vykonávanej uchádzačom, prínosom uchádzača pre činnosť TJ BS a z kapacitných možností vzhľadom k šírke členskej základne. O neprijatí za člena rozhoduje členská schôdza, ktorej vec predloží prezídium.

 3. Členstvom v TJ BS člen prejavuje svoj súhlas a vôľu podriadiť sa platným predpisom a pravidlám TJ BS, ktoré sú vyjadrené v týchto stanovách, ďalších predpisoch TJ BS ako aj v rozhodnutiach príslušných orgánov TJ BS.

Práva a povinnosti člena:

 1. Každý člen TJ BS je povinný platiť ročný členský príspevok na činnosť TJ BS. Ak člen nezaplatí členský príspevok na činnosť TJ BS, jeho členstvo sa automaticky pozastavuje.

 2. Práva člena TJ BS:

a) právo voliť a byť volený do orgánov TJ BS, v prípade fyzickej osoby, ak táto dosiahla plnoletosť,

b) právo byť informovaný o rozhodnutiach orgánov TJ BS a činnosti TJ BS,

c) právo podieľať sa na činnosti TJ BS v zmysle stanov a predpisov ako aj rozhodnutí orgánov TJ BS,

d) obracať sa na orgány TJ BS s námetmi a sťažnosťami a žiadať stanovisko.

 1. Povinnosti člena TJ BS:

a) dodržiavať stanovy a ďalšie predpisy TJ BS a plniť rozhodnutia orgánov TJ BS,

b) chrániť, rozvíjať a udržiavať majetok TJ BS,

c) pomáhať pri plnení poslania a cieľov TJ BS,

d) platiť ročný členský príspevok na činnosť TJ BS, a to riadne a včas.

 1. Člen je povinný osobitne dbať na dobré meno TJ BS a zdržať sa akýchkoľvek konaní, ktoré by mohli združeniu poškodiť.

Zánik členstva:

 1. Členstvo v TJ BS zaniká:

 1. vystúpením z TJ BS, a to na základe písomného oznámenia člena, pričom členstvo zaniká dňom doručenia tohto oznámenia TJ BS,

 2. vylúčením z TJ BS na základe rozhodnutia členskej schôdze, najmä v prípade ak sa člen dopustí takého konania, ktoré nie je zlučiteľné s členstvom v TJ BS,

 3. úmrtím fyzickej osoby,

 4. zrušením právnickej osoby,

 5. zánikom združenia.

Evidencia členstva a osôb s príslušnosťou k TJ BS:

9. TJ BS vedie zdrojovú evidenciu osôb s jej príslušnosťou. O fyzických osobách sa vedú v zdrojovej evidencii údaje v rozsahu podľa § 80 ods. 2 písm. a), b), d) až r), ods. 4 až 7 Zákona o športe.

Článok IV.

Orgány TJ BS

 1. Orgánmi TJ BS sú:

 1. členská schôdza TJ BS (ďalej aj iba ako „členská schôdza“),

 2. predseda TJ BS (ďalej aj iba ako „predseda“),

 3. prezídium TJ BS (ďalej aj iba ako „prezídium“),

 4. kontrolno revízna komisia TJ BS (KRK)

 5. kontrolór TJ BS, ak podľa Zákona o športe vznikne povinnosť ustanoviť kontrolóra.

Členská schôdza:

2. Najvyšším orgánom TJ BS je členská schôdza tvorená členmi TJ BS. Členskú schôdzu zvoláva predseda najmenej 1-krát za 4 roky. Mimoriadna členská schôdza je zvolaná prezídiom na žiadosť nadpolovičnej väčšiny členov prezídia alebo na žiadosť minimálne 50 % členov TJ BS. Pre zasadnutie a rozhodovanie členskej schôdze sa použijú primerane ust. § 21 a 22 zákona o športe.

3. Členská schôdza je uznášania schopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov, t.j. členov TJ BS. Rozhodnutia prijíma členská schôdza nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. Na prijatie rozhodnutia podľa bodu 5. písm. a), j), k), l), m) je potrebná kvalifikovaná väčšina, t.j. 2/3 väčšina prítomných členov.

4. Zo zasadnutia členskej schôdze a konania volieb do orgánov TJ BS sa vyhotovuje zápisnica, ktorá sa uchováva 10 rokov. Zápisnica obsahuje aj meno, priezvisko a funkciu osôb zúčastnených na zasadnutí. Zápisnica obsahuje náležitosti podľa § 21 ods. 2 zákona o športe a zasiela sa všetkým osobám oprávneným zúčastniť sa zasadnutia členskej schôdze najneskôr do 25 dní odo dňa zasadnutia.

5. Do kompetencie členskej schôdze patrí najmä:

a) schvaľovanie stanov TJ BS a ich zmien,

b) voľba a odvolanie členov prezídia,

c) schvaľovanie plánu činnosti na nasledujúce obdobie a schvaľovanie rozpočtu TJ BS,

d) prerokovanie a schvaľovanie správy prezídia o činnosti a čerpaní rozpočtu za uplynulé obdobie,

e) rozhodovanie o vylúčení člena z TJ BS v prípade, ak člen porušuje všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na činnosť TJ BS alebo porušuje tieto stanovy alebo dlhodobo nerešpektuje rozhodnutia orgánov TJ BS ako aj rozhodovanie o neprijatí za člena,

f) rozhodovať o výške ročného členského príspevku na činnosť TJ BS,

g) prerokovanie a schvaľovanie výročnej správy, ak je TJ BS povinná podľa Zákona o športe a týchto stanov výročnú správu vyhotoviť,

h) voľba a odvolanie kontrolóra, ak je TJ BS povinná mať kontrolóra podľa Zákona o športe,

i) plnenie úloh odvolacieho orgánu proti rozhodnutiam prezídia,

j) schvaľovanie uzatvorenia zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 5000,00 EUR,

k) vytvorenie obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je TJ BS,

l) prevod obchodného podielu alebo akcií v obchodnej spoločnosti, ktorej spoločníkom alebo akcionárom je TJ BS,

m) reorganizácia súťaží,

n) rozhodovanie o zrušení TJ BS a určení likvidátora.

Predseda:

6. Predseda TJ BS je štatutárnym orgánom TJ BS, ktorý je oprávnený konať v mene TJ BS. Funkčné obdobie predsedu je 4 roky.

7. Predseda je volený prezídiom, a to z členov prezídia, t.j. členovia prezídia si volia predsedu spomedzi seba.

8. Predseda zabezpečuje riadenie športového klubu v súlade s rozhodnutiami členskej schôdze a rozhodnutiami prezídia. Predseda koná v mene TJ BS, uzatvára zmluvy, zabezpečuje vedenie evidencie a hospodársky chod združenia. Predseda zvoláva zasadnutia prezídia podľa prezídiom schváleného plánu zasadnutí alebo podľa potreby.

Prezídium:

9. Prezídium je výkonným orgánom a má minimálne 3 a maximálne 5 členov, pričom o konkrétnom počte členov rozhodne členská schôdza. Členov prezídia volí a odvoláva členská schôdza. Členovia prezídia si volia spomedzi seba predsedu. Funkčné obdobie členov prezídia je 4 roky. Prezídium je za svoju činnosť zodpovedné členskej schôdzi.

10. Prezídium je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jeho členov a rozhodnutia prijíma nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pričom každý člen, vrátane predsedu má 1 hlas.

11. Prezídium:

a) riadi činnosť TJ BS medzi členskými schôdzami,

b) rozhoduje o rozdeľovaní finančných prostriedkov pre jednotlivých členov na športovú činnosť,

c) môže vybrať zo svojich radov druhého štatutára, ktorý je oprávnený konať v mene TJ BS,

d) riadi a koordinuje pôsobenie jednotlivých športovcov, či družstiev v súťažiach, do ktorých boli prihlásené,

e) pripravuje podklady a materiály na zasadnutie členskej schôdze,

f) rozhoduje aj o ďalších otázkach, ktoré tu nie sú uvedené a sú potrebné pre zabezpečenie riadneho chodu a činnosti združenia a športového klubu TJ BS.

Kontrolná a revízna komisia:

12. Kontrolná a revízna komisia má troch členov. Predsedu a členov volí členská schôdza. Funkčné obdobie členov KRK je 4 roky. Končí zvolením novej komisie. Členstvo v komisii je nezlučiteľné s členstvom v iných orgánoch združenia. Predseda komisie je pravidelne prizývaný na rokovanie prezídia.

13. Komisia plní najmä tieto úlohy:
a) kontroluje dodržiavanie stanov a plnenie uznesení orgánov združenia,

b) kontroluje činnosť a zákonnosť postupov orgánov združenia,

c) zaoberá sa podnetmi a sťažnosťami členov združenia,

d) v súlade so všeobecnými právnymi predpismi vykonáva kontrolu hospodárenia a účelného využitia finančných prostriedkov a majetku združenia,

e) navrhuje predsedovi a prezídiu združenia opatrenia na nápravu zistených nedostatkov,

f) vyjadruje sa k návrhu rozpočtu a k správam o výsledku hospodárenia združenia,

g) predkladá 1x ročne správu o výsledku vykonanej kontroly prezídiu a členskej schôdzi.

Kontrolór:

14. V prípade, ak TJ BS splní podmienku podľa §10 Zákona o športe, tak členská schôdza volí kontrolóra.

15. Funkčné obdobie kontrolóra je 5 rokov.

16. Výkon funkcie, úlohy a kompetencie kontrolóra upravuje Zákon o športe a kontrolór pri výkone funkcie postupuje v súlade so Zákonom o športe.

Článok V.

Majetok a zásady hospodárenia TJ BS

 1. TJ BS má účtovné obdobie kalendárny rok.

 2. TJ BS hospodári na základe rozpočtu na kalendárny rok, ktorý navrhuje prezídium.

 3. Príjmy združenia TJ BS tvoria najmä:

a) ročný členský príspevok na činnosť TJ BS,

b) príspevky od iných občianskych združení okrem príspevku od Slovenskej lyžiarskej asociácie,

c) dary,

d) výchovné za prestupy športovcov do iného športového klubu,

e) príjmy za vstup na športové podujatia organizované TJ BS,

f) príjmy zo zmlúv o reklame,

g) príjmy z hospodárenia s vlastným majetkom a právami združenia, najmä nájomné z prenájmu hnuteľného a nehnuteľného majetku,

h) sponzorské zo zmlúv o sponzorstve podľa Zákona o športe,

i) príspevok od Slovenskej lyžiarskej asociácie z príspevku uznanému športu,

j) dotácie z rozpočtu verejnej správy,

k) príspevok na národný športový projekt podľa Zákona o športe,

l) príspevok na športový poukaz podľa Zákona o športe,

m) iné príjmy.

Článok VI.

Boj proti dopingu, manipulácii priebehu a výsledku súťaží a proti negatívnym javom v športe

 1. TJ BS sa v celom rozsahu a bez výhrad hlási k Medzinárodnému dohovoru proti dopingu v športe, ktorý bol podpísaný dňa 19.10.2005 v Paríži1 a Svetovému antidopingovému kódexu. TJ BS si je vedomá, že je povinná dodržiavať práva a povinnosti ustanovené týmito predpismi, a v prípade rozporu s jej predpismi, tieto majú prednosť pred predpismi TJ BS.

2. Dopingom v športe je porušenie antidopingových pravidiel, ktoré definuje § 88 ods. 3 Zákona o športe. Doping sa zakazuje.

Článok VII.

Rozhodnutie o zániku združenia, jeho zlúčení alebo dobrovoľnom rozpustení

 1. TJ BS môže byť zrušená a zaniknúť v súlade a spôsobom podľa zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení.

Článok VIII.

Záverečné ustanovenia

1. Ak sa niektoré ustanovenie týchto stanov alebo jeho časť ukáže ako neplatné alebo neúčinné alebo v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky, uvedené nemá vplyv na ostatné ustanovenia stanov, ktoré ostávajú platné a účinné aj naďalej v celom rozsahu a pre úpravu vzťahu, práva alebo povinnosti sa použijú príslušné zákonné ustanovenia.

2. V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto stanov dostane do rozporu so Zákonom o športe alebo jeho vykonávacím predpisom, takéto ustanovenie stanov sa nepoužije a na miesto neho sa použije príslušné ustanovenie Zákona o športe alebo vykonávacieho predpisu.

3. Znenie týchto stanov schválila členská schôdza dňa, 22. 12. 2017 a to tak, že pôvodné znenie stanov sa nahradilo týmto znením v celom rozsahu.

 1. Zmena týchto stanov podlieha podľa § 11 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v platnom znení oznámeniu Ministerstvu vnútra SR, a to v lehote do 15 dní od jej schválenia.

V Kremnici, dňa 22.12.2017

1

Oznámenie č. 347/2007 Z.z. pre Slovenskú republiku tento dohovor nadobudol platnosť od 1.3.2007